Jaké jsou zinkové odlitky

Tlakovým litím zpracováváme zinkové slitiny typů ZP0400, ZP0410 a ZP0430  podle EN 12844, případně speciální slitinu ZP0360. Pro převážnou část odlitků používáme slitinu ZP0410 podle normy EN 12844. Tato slitina má výbornou slévatelnost a je zvláště vhodná pro tvarově složité dílce.

Odlitky vyrábíme tlakovým litím na strojích s teplou komorou s vysokým počtem vstřiků. Přitom opotřebení formy je pouze nepatrné, formy mohou bez problémů absolvovat více než 1 milion cyklů. Výborná slévatelnost zinkových slitin současně umožňuje dosáhnout přesných rozměrů a dobré kvality povrchů odlitků, která dovoluje s minimálním požadavkem na další opracování jejich galvanizaci i lakování.

Složení a vlastnosti odlitků ze slitin zinku při 20°C

Výtah z ČSN EN 12844

Druh slitiny   ZP0410
(ZnAl4Cu1)
ZP0430
(ZnAl4Cu3)
Obsah prvků
Al % 3,7 - 4,3 3,7 - 4,3
Cu % 0,7 - 1,2 2,7 - 3,3
Mg % 0,025 - 0,06 0,025 - 0,06
Zn % zbytek zbytek
Přípustné příměsi
Pb % max. 0,005 max. 0,005
Cd % max. 0,005 max. 0,005
Sn % max. 0,002 max. 0,002
Fe % max. 0,05 max. 0,05
Ni % max. 0,02 max. 0,02
Si % max. 0,03 max. 0,03
Vlastnosti
Pevnost v tahu MPa 330 355
Tažnost A (50mm) % 5 5
Tvrdost podle Brinella
HBS 500-10-30
  92 102
Nárazová práce
(tyč bez vrubu 6,3 x 6,3 mm)
J 58 59
Modul pružnosti v tahu GPa 85 85
0,2 % smluvní mez kluzu MPa 250 270
Mez únavy
( 108 cyklů )
MPa 56 60
Mez tečení pro 0,5 % deformaci (3 000 h) MPa 100 130
Hustota kg/dm3 6,7 6,8
Rozsah teploty tavení °C 379 až 388 379 až 389
Koeficient teplotní roztažnosti µm/(m.K) 27 27
Tepelná vodivost W/(m.K) 110 119
Konduktivita % IACS 26 26
Poznámky:
- hodnoty v této tabulce jsou střední hodnoty a jsou uvedeny 
  pouze pro informaci
- 100
% IACS je ekvivalentní 58 S.m/mm2

Pro tlakové odlévání se používají převážně dvě slitiny podle normy EN 12844, a to ZNAl4Cu1 s cca 0,7 - 1,2% mědi a ZnAl4Cu3 s vyšším obsahem mědi Pro označování těchto slitin jsou používány zkratky ZP0410 a ZP0430. Z těchto dvou slitin má ZP0410 daleko větší význam, a téměř výhradně se používá při výrobě tlakových odlitků. Čistý zinek s obsahem 99,995% zinku je základem pro slitiny, které mimoto obsahují cca 4% hliníku a cca 0,03% hořčíku. Hliníkem a mědí se zlepšuje lití a viskozita. Dosahuje se jemnější zrnitosti a zlepšení mechanických vlastností. Obzvláště se zlepší pevnost, tvrdost a rázová houževnatost v ohybu. Nepatrné množství hořčíku zvyšuje rovněž pevnost a kompenzuje vliv nečistot obsažených v zinku, olovu a kadmiu. V normě EN 12844 se legující množství těchto kovů omezuje na tisíciny procent. Toto omezení je nutné pro zamezení krystalické koroze při relativně vysoké vlhkosti vzduchu.

SROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ LITÉ ZINKOVÉ SLITINY S DALŠÍMI KOVY

Dodávky odlitků odpovídající svým složením příslušné normě jsou nutností. Svaz pro značku ryzosti kovů tlakového lití zinku, k němuž sesterská společnost v SRN patří, zavazuje i nás k neustálé kontrole našich výrobků. Oprávnění k užívání značky jakosti RAL tlakového lití zinku se zabezpečuje nezávislou kontrolou, tj. průběžnými zkouškami státního zkušebního úřadu. Zajištění kvality a kontroly je striktně dáno obsahem normy.

Power-Cast Ortmann s.r.o. Krokova 794, 405 01 Děčín I; telefon: +420 412 709 195, fax: +420 412 709 196